Galeri

PI1M Kampung Bukit Anak Dara
Kemudahan: Training Room with 10 unit Lenovo PC
Kemudahan: Cyber Hall with 10 unit Lenovo PC